ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร
Precast Reinforced Box Culvert
ความกว้าง
ภายใน
(s)
มิลลิเมตร
ความสูง
ภายใน
(R)
มิลลิเมตร
ความหนา
ภายใน
(T)
มิลลิเมตร
ความยื่น
ต่ำสุด
(M)
มิลลิเมตร
ปริมาณเหล็กเสริมตามขวาง
ตารางมิลลิเมตรต่อเมตร
Horizontal Metal Quantity
Inner
Width
Inner
Height
Inner
Thickness
Lowest
Stretch
As1 As2 As3 As4
1200 1200 125 860 380 640 590 250
1500 1200 150 710 490 680 570 300
1500 150 1040 420 740 640 300
1800 1200 175 710 570 700 660 360
1500 175 840 530 760 720 360
1800 175 1220 490 830 780 360
2100 1200 200 810 720 720 700 400
1500 200 860 660 780 780 400
1800 200 970 590 830 850 400
2100 200 1400 550 890 910 400
2400 1200 200 860 910 850 800 400
1500 200 890 800 910 890 400
1800 200 910 740 990 970 400
2100 200 1040 700 1060 1040 400
2400 200 1550 660 1120 1100 400